skip to Main Content
Vischnaunca Tujetsch, Via Alpsu 62, 7188 Sedrun 081 920 47 80 info(at)tujetsch.ch

Uffeci forestal

Menader
Adrian Deragisch
T 081 936 54 15
N 079 688 30 04
uffeci.forestal@tujetsch.ch

Pensums
• Planisaziun dallas lavurs forestalas (tagls da lenna, tgira digl uaul giuven, etc.)
• Menar la gruppa forestala e stradalesser/turissem
• Commember dil stab da crisa/Survetsch da controlla
• Cussegliader local da prighels dalla natira
• Manteniment dall’infrastructura turistica
• Manteniment dallas vias d’uaul e da meglieraziun
• Manteniment dil santeri
• Rumida da neiv

Nos products
• Lenna da brisch, sin giavisch tagliau ni fendiu
• Zipladas
• Begl da lenna
• Mobilias da curtin (Bauns da lenna e meisas da larisch)

Nos survetschs
• Raccolta da lenna
• Tgira digl uaul giuven
• Lennaria da curtin
• Lennaria da segirtad

Empustaziun per lenna da brisch

Persunalias

Disponibel naven digl october 2024.

Diember d’empustaziun

Lenna pégn (liung 2 tochen 4 meters)

m3 à frs. 58.-/m3
m3 à frs. 58.-/m3, plus cuosts dil transport frs. 70.-

Lenna fau (liung, 2 tochen 4 meters)

m3 à frs. 135.-/m3
m3 à frs. 135.-/m3, plus cuosts dil transport frs. 70.-

Lenna pégn fendiu

Disponibel naven digl october 2024

Lenna fau fendiu

Disponibel naven digl october 2024


Lavurs cul helicopter (video's)

Back To Top